Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti Lillian Vassago s.r.o.,

IČO 02676133 so sídlom Prešovská 337/6, Vnitřní Město, Plzeň, PSČ 301 00

zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Plzni, oddiel C, vložka 29493

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese

http://www.lillianvassago.sk/

 

 

1.   ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.   Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Lillian Vassago s.r.o., IČO 02676133, so sídlom Prešovská 337/6, Plzeň, Vnitřní Město, PSČ 301 00, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Plzni, oddiel C, vložka 29493 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese http://www.lillianvassago.cz/ (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2.   Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3.   Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4.   Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.

1.5.   Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2.   UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1.   Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Webové rozhranie obchodu však umožňuje vykonávanie objednávok tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu, a to ako hosť.

2.2.   Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovar sú predávajúcim považované za správne.

2.3.   Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4.   Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5.   Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako jeden (1) kalendárny rok nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

 

  2.6.   Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

   

  3.   UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

  3.1.   Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

  3.2.   Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak toto zo svojej podstaty nemôže byť vrátené obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Ceny tovaru nie sú prispôsobované osobe kupujúceho na základe automatického rozhodovania. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok v prípade, že má kupujúci záujem o individuálnu úpravu ponúkaného tovaru.

  3.3.   Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, rovnako ako o spôsobe a čase dodania tovaru, v závislosti od kupujúcim zvoleného spôsobu dopravy. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade, keď predávajúci ponúka dopravu tovaru zadarmo, je predpokladom vzniku práva na bezplatnú dopravu tovaru na strane kupujúceho zaplatenie minimálnej celkovej kúpnej ceny dopravovaného tovaru vo výške stanovenej na webovom rozhraní obchodu. V prípade, keď dôjde k čiastočnému odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim a celková kúpna cena tovaru, pri ktorom nedošlo k odstúpeniu od zmluvy kupujúcim, nedosahuje minimálnu výšku, ktorá je potrebná pre vznik práva na prepravu tovaru zadarmo podľa predchádzajúcej vety, právo kupujúceho na prepravu tovaru zadarmo zaniká a kupujúci je povinný dopravu tovaru predávajúcemu uhradiť.

  3.4.   Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

  3.4.1.   objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

  3.4.2.   spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia    objednávaného tovaru a

  3.4.3.   informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

  3.5.   Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu a záväzne potvrdí kliknutím na tlačidlo „Objednať a zaplatiť“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky, najneskôr však do 24 hodín, toto obdržanie objednávky kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

  3.6.   Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​alebo telefonicky).

  3.7.   Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

   

   3.8.   Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

    

   4.   CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

   4.1.   Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

   a)   v hotovosti/kartou v prevádzkach predávajúceho na adrese

   •   Zlatníctvo Lillian Vassago, Prešovská 337/6, Plzeň, Vnitřní Město, 301 00, Lillian Vassago

   •   Centrum Zlatníků Praha, Haštalská 27 – 1. poschodie, Praha 110 00, OC Atrium Flora

   •   Lillian Vassago Jewellery – 3. poschodie, Vinohradská 151, Praha 130 00 Praha

   b)   na dobierku (v hotovosti/platba kartou) v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

   c)   bankovým prevodom na účet predávajúceho č. 6701190297/5500, vedený v spoločnosti Raiffeisenbank, a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“);

   d)   bezhotovostne cez online platobnú bránu Shoptet Pay;

   e)   platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány ComGate.

   4.2.   Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené
   s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

   4.3.   Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu, ak nejde o tovar upravovaný podľa individuálnych požiadaviek kupujúceho podľa čl. 6.1. obchodných podmienok. Týmto nie je dotknuté ustanovenia čl. 4.6 a 10.2 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

   4.4.   V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do piatich (5) dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

   4.5.   V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby, ktorým je číslo objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

   4.6.   Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

   4.7.   Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

   4.8.   Na zakúpený tovar predávajúci vždy po obdržaní platby vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá je zasielaná v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. 

   5.   DARČEKOVÉ POUKAZY

   5.1.   Darčekové poukazy sú ceninami vydávanými predávajúcim a uplatniteľnými na nákup tovaru v prevádzkach aj na e-shope predávajúceho umiestneného na internetovej adrese http://www.lillianvassago.sk/ .

   5.2.   Darčekový poukaz pre nákup tovaru na e-shope na internetovej adrese http://www.lillianvassago.sk/ je možné zakúpiť iba prostredníctvom tohto e-shopu.

   5.3.   Darčekové poukazy sú predávajúcim vystavované v nominálnych hodnotách 50 €, 100 €, 200 €, 300 € a 500 €. V prípade požiadavky na inú výšku nominálnej hodnoty darčekového poukazu je nutné vopred kontaktovať predávajúceho, pričom predávajúci je oprávnený túto požiadavku odmietnuť.

   5.4.   Predávajúci zašle kupujúcemu darčekový poukaz na ním zvolené miesto odberu, a to najneskôr do 48 hodín odo dňa prijatia kúpnej ceny za nákup poukazu. Na základe predchádzajúcej dohody a podľa požiadaviek kupujúceho umožňuje predávajúci zaslanie darčekového poukazu aj formou emailovej pošty.

   5.5.   Kód na darčekovom poukaze zakúpenom prostredníctvom e-shopu slúži k technickému spôsobu realizácie ceniny (poukazu). Darčekový poukaz sa uplatní vložením kódu do príslušnej kolónky „DARČEKY A ZĽAVY“ na konci objednávky tovaru prostredníctvom e-shopu umiestneného na internetovej adrese http://www.lillianvassago.sk/

   5.6.   Darčekový poukaz je určený na jeden nákupu tovaru, t.j. nemožno naň realizovať viac nákupov, a je možné ho uplatniť na všetok tovar predávajúceho. Prípadný rozdiel medzi hodnotou poukazu a zakúpeným tovarom sa nevypláca a nie je možné na prípadnú rozdielnu čiastku vystaviť zľavový kupón.

   5.7.   Darčekový poukaz je prevoditeľný na inú osobu podľa voľby kupujúceho. Predávajúci pri nákupe tovar prostredníctvom darčekového poukazu predpokladá, že osoba, ktorá darčekový poukaz predložila, je jeho oprávneným držiteľom.

   5.8.   Platnosť darčekového poukazu je obmedzená na jeden (1) kalendárny rok odo dňa jeho vystavenia predávajúcim. Poukaz je možné uplatniť najneskôr v posledný deň jeho platnosti.

   5.9.   Predávajúci je oprávnený neprijať platbu prostredníctvom darčekového poukazu za predpokladu:

   (a)   poukaz bol uplatnený po uplynutí jeho platnosti;

   (b)   poukaz bol už predtým uplatnený;

   (c)   poukaz bol zneplatnený z dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy;

   (d)   poskytnutie plnenia osobe, ktorá poukaz uplatnila, by bolo v rozpore s platnými právnymi predpismi.

   6.   TOVAR PODĽA INDIVIDUÁLNYCH POŽIADAVIEK KUPUJÚCEHO

   6.1.   Cena tovaru uvedeného na internetových stránkach www.lillianvassago.sk sa vždy vzťahuje na konkrétny ponúkaný tovar, s parametrami uvedenými pri jeho fotografii. Kupujúci je však oprávnený zvoliť iný, než ponúkaný variant tovaru, a to najmä voľbou iného materiálu, kameňov, rytia, dĺžky a veľkosti a pod. V tomto prípade sa zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim neriadi týmito obchodnými podmienkami, ale individuálnou zmluvnou dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim. Za tovar s individuálnou úpravou podľa požiadaviek kupujúceho sú považované aj všetky snubné prstene objednané prostredníctvom webového rozhrania, pretože tieto sú predávajúcim zadávané na výrobu v rozmeroch podľa konkrétnej objednávky kupujúceho.

   6.2.   Ak je tovar zhotovovaný podľa individuálnych požiadaviek kupujúceho podľa čl. 6.1 týchto podmienok, je predávajúci oprávnený požadovať zálohu vo výške 30% dohodnutej ceny tovaru. 

    

   7.   ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

   7.1.   Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy s predávajúcim o dodávke tovaru,
   (a) ktoré bolo upravené podľa individuálnych požiadaviek kupujúceho a prispôsobeného jeho osobným potrebám, t.j. prípady uvedené v článku 6.1 týchto podmienok (najmä formou voľby iného materiálu, iných kameňov, rytí, dĺžky a pod.).
   (b) tovar v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

   7.2.   Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku 7.1 obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením §1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní odo dňa, keď tovar on alebo ním určená osoba prevzal alebo prevzala:

   (a)   posledný kus tovaru, ak objedná kupujúci v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne,

   (b)   poslednú položku alebo časť dodávky tovaru pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo častí, alebo

   (c)   prvú dodávku tovaru, ak je v zmluve dohodnutá pravidelná dodávka tovaru po dohodnutú dobu.

   7.3.   Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v odseku 7.2 obchodných podmienok. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár predávajúceho v tlačovej podobe alebo online formulár. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu prevádzkarne predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho eshop@lillianvassago.sk.

   7.4.   V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 7.2. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

   7.5.   V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 8.2 obchodných podmienok vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu tovaru do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal, pokiaľ kupujúci neurčí inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než od kupujúceho dostane tovar alebo než kupujúci preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

   7.6.   Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

   7.7.   Ak dôjde v dôsledku administratívnej chyby či automatického spracovania k uvedeniu chybného údaju pri ponúkanom tovare na e-shope vo vzťahu k jeho dostupnosti, cene, parametru, popisu, vyobrazeniu atď., je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. Keďže časť šperkov prezentovaných v ponuke na e-shope je zadávaná do výroby až na základe objednávky kupujúceho, vyhradzuje si predávajúci právo od kúpnej zmluvy s kupujúcim odstúpiť aj v prípade, že objednaný tovar je dodaný z výroby ako chybný alebo ak je dodaný s inými parametrami (veľkosť, váha atď.) a medzi predávajúcim a kupujúcim nedôjde k uzavretiu písomnej dohody o výške kúpnej ceny (viď. článok 8 týchto obchodných podmienok). V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, ak bola už uhradená, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

   7.8.   V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

   7.9.   Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

   8.   VÁHA/HMOTNOSŤ TOVARU

   8.1.   Hmotnosť tovaru, uvádzaná v parametroch v detaile produktu na webových stránkach www.lillianvassago.sk je iba orientačná a od skutočnej hmotnosti konkrétneho kusu sa môže mierne líšiť. Bežná odchýlka je +/- 15 %. K odchýlke hmotnosti môže dôjsť vplyvom výrobného procesu (z výrobného hľadiska je veľmi zložité vyrobiť úplne identicky vážiace kusy, hoci sa jedná o rovnaký model s rovnakými parametrami) alebo v dôsledku osadenia drahého kameňa (viď. nižšie).

   Pri šperkoch s drahými kameňmi (diamanty, zafíry, smaragdy, rubíny, tanzanity, ametysty, a ďalšie drahé kamene) je veľkosť a váha kameňov na e-shopom ponúkaný tovar uvedená ako orientačná, pretože nie je možné vopred určiť parametre a kvalitu kameňov, ktoré budú do šperku v rámci jeho výroby zasadené. Predávajúci si vyhradzuje právo na odchýlku +/- 15% vo veľkosti a váhe kameňa či tovaru s osadeným kameňom bez vplyvu na kúpnu cenu. V prípade vyššieho rozdielu parametrov medzi vyrobeným šperkom a šperkom prezentovaným v rámci ponuky na e-shope si predávajúci vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny šperku na základe následného prepočtu jeho hodnoty po dodaní šperku z výroby. V prípade zistenia navýšenia ceny šperku bude kupujúci o tejto skutočnosti informovaný a šperk mu bude dodaný iba na základe obojstrannej písomnej dohody o výške kúpnej ceny. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim prostredníctvom e-shopu odstúpiť.

   8.2.   Odchýlka v hmotnosti tovaru môže byť tiež spôsobená zvolením inej veľkosti či dĺžky daného modelu:

   a)   Hmotnosť prsteňov - tento údaj je priemernou váhou všetkých predávaných veľkostí pri konkrétnom produkte. Váha prsteňa závisí od jeho veľkosti a váhy osadeného drahého kameňa. Z tohto dôvodu sa môže kupujúcim zvolená veľkosť váhou líšiť od údaja uvedeného v parametroch daného tovaru na e-shope. Skutočná váha bude uvedená na faktúre k zakúpenému tovaru.

   b)   Hmotnosť náramku, retiazky, náhrdelníka – tento údaj je priemernou váhou všetkých predávaných dĺžok. Váha náramku, retiazky či náhrdelníka závisí od jeho veľkosti (dĺžky) podľa voľby kupujúceho. Z tohto dôvodu sa môže kupujúcim zvolený variant tohto druhu tovaru váhou líšiť od údaja uvedeného v parametroch daného tovaru na e-shope. Skutočná váha bude uvedená na faktúre k zakúpenému tovaru.

   9.   PRODUKTOVÉ / ILUSTRAČNÉ FOTOGRAFIE VÝROBKOV

   9.1.   Zakúpený tovar sa môže vzhľadovo nepatrne líšiť od fotografií daného tovaru na e-shope predávajúceho. Mierne rozdiely medzi zobrazenou fotografiou na webových stránkach a skutočným šperkom potom môžu nastať predovšetkým vo farebnosti kovov či kameňov a výraznosti gravírovania a povrchovej úpravy. Tento rozdiel môže byť spôsobený odleskami šperku na fotografiách či nastavením zobrazenia zariadenie kupujúceho (jas, farebnosť, atď.). Pre posúdenie veľkosti tovaru predávajúci odporúča sa riadiť údajmi, ktoré sú uvedené v parametroch v detaile každého produktu (tieto údaje sú uvedené v milimetroch).

   10.   PREPRAVA A DODANIE TOVARU

   10.1.   Predávajúci zasiela tovar kupujúcemu po úhrade jeho kúpnej ceny, prípadne na dobierku
   prostredníctvom prepravcov Slovenská pošta a.s., PPL CZ s.r.o. či Packeta s.r.o.. Náklady na prepravné sú účtované paušálnou čiastkou, s ktorej výškou je kupujúci oboznámený na webovom rozhraní pred potvrdením objednávky, a ktorá tvorí súčasť kúpnej ceny.

   10.2.   Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak si nevyzdvihne kupujúci tovar od prepravcu alebo z výdajného boxu a tovar bude predávajúcemu vrátený, je predávajúci oprávnený pri opätovnom zaslaní tovaru žiadať úhradu nákladov s týmto zaslaním spojených. V prípade voľby kupujúceho na platbu kúpnej ceny tovaru na dobierku, je predávajúci oprávnený, v prípade podľa predchádzajúcej vety, požadovať úhradu kúpnej ceny tovaru vopred.

   10.3.   V prípade voľby kupujúceho doručenia tovaru formou osobného odberu na niektorej z prevádzok predávajúceho, je tovar uložený a pripravený na odber po dobu piatich (5) pracovných dní od doby doručenia informačného e-mailu s SMS výzvou na vyzdvihnutie objednávky. Na predĺženie rezervácie je nevyhnutné kontaktovať predávajúceho prostredníctvom e- mailu eshop@lillianvassago.sk či na kontaktnom telefónnom čísle uvedenom na webových stránkach predávajúceho.

   10.4.   Po márnom uplynutí rezervačnej lehoty bude objednávka stornovaná a ak bola už uhradená jeho kúpna cena, bude vrátená kupujúcemu späť rovnakým spôsobom, akým bola uhradená.
   O všetkých týchto krokoch bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu.

   10.5.   V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko o prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

   10.6.   V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

   10.7.   Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov toto bezodkladne oznámiť prepravcovi a predávajúcemu.
   V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nie je kupujúci povinný zásielku s tovarom od prepravcu prevziať.

   10.8.   Dodávka tovaru kupujúcemu obsahuje:

   •   obal dodaný výrobcom tovaru (pokiaľ nie je výrobcom dodaný, predávajúci pridelí iný vhodný obal)

   •   pri zlatých a strieborných šperkoch certifikát o pravosti

   •   pri šperkoch so zasadenými diamantmi certifikát o pravosti a kvalite

   •   darčekové balenie (podľa požiadavky zákazníka)

   •   doplňujúce elementy (napr. darček zadarmo podľa aktuálnej akcie)

   11.   PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

   11.1.   Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia zákonom č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

   11.2.   Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho zverejneným na internetových stránkach e-shopu lillianvassago.sk.

   12.   ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

   12.1.   Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

   12.2.   Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

   12.4.   Vybavovanie sťažností kupujúcich spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej pošty. Sťažnosti je možné zasielať na elektronickú adresu predávajúceho eshop@lillianvassago.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. Iné pravidlá vybavovania sťažností nie sú predávajúcim stanovená.

   12.4.   K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

   12.5.   Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

   12.6.   Kupujúci sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

   12.7.   Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka.

   13.   OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

   13.1.   Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a to v súlade s Podmienkami ochrany osobných údajov zverejnenými na lillianvassago.sk.

   14.   ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

   14.1.   Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu či na telefónne číslo kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle článku 13 nariadenia GDPR súvisiaca so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

   14.2.   Svoje zákonné povinnosti súvisiace s prípadným ukladaním cookies na zariadení kupujúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu – Podmienkami ochrany osobných údajov zverejnenými na www.lillianvassago.sk.

   15.   DORUČOVANIE

   15.1.   Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

   16.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

   16.1.   Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

   16.2.   Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

   16.3.   Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

   16.4.   Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

   16.5.   Kontaktné údaje predávajúceho:
   adresa na doručovanie: Lillian Vassago s.r.o., Prešovská 337/6, Vnitřní Město, Plzeň, 301 00 adresa elektronickej pošty: eshop@lillianvassago.sk
   telefón: +421 911 490 710

    

   V Plzni dňa 1. 3. 2023                                                 

   Lillian Vassago s.r.o.

    

   OBCHODNÉ PODMIENKY NA STIAHNUTIE TU