Ochrana osobných údajov

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4, bodu 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je Lillian Vassago s.r.o., IČO: 02676133 so sídlom: Prešovská 337/6, 301 00 Plzeň (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
  • Adresa: Lillian Vassago s.r.o., Prešovská 337/6, 301 00 Plzeň
  • E-mail: eshop@lillianvassago.sk
  • Telefón: +420 911 490 710
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Prevádzkovateľ nemenoval zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov.

 

Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu dobrovoľne poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje, a ďalej údaje nutné na plnenie zmluvy.

 

Zákonný dôvod a účel spracúvania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracúvania vašich osobných údajov je:
  • plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6, ods. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a bulletinov) podľa čl. 6, ods. 1 písm. f) GDPR,
  • váš súhlas so spracúvaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a bulletinov) podľa čl. 6, ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7, ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracúvania osobných údajov je:
  • vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
  • zasielanie obchodných oznámení a uskutočňovanie ďalších marketingových aktivít.
 3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

Obdobie uchovávanie údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  • na čas nutný na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (počas 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • na čas, než je odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie však 5 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí obdobia uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia vašich osobných údajov sú nasledovné osoby
  • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
  • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  • osoby zaisťujúce marketingové, účtovné a daňové, právne a iné služby v súvislosti s prevádzkou prevádzkovateľa.
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR.
  • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • právo vzniesť námietku proti spracúvaniu podľa čl. 21 GDPR
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • právo odvolať súhlas so spracúvaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok.
 2. Ak sa domnievate, že došlo v súvislosti so spracúvaním vašich údajov prevádzkovateľom k porušeniu vašich práv, máte právo obrátiť sa na príslušný dozorný úrad, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne na príslušný súd.

 

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie vašich osobných údajov, t. j. zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Začiarknutím súhlasu prostredníctvom formulára v e-shope, umiestneného na internetovej adrese http://www.lillianvassago.sk/, vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa týchto podmienok.
 3. Začiarknutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň vám zašle novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

 

Súbory cookies

 1. Čo sú súbory cookies?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača, či iného elektronického zariadenia, každého návštevníka webovej stránky. Tieto súbory umožňujú fungovanie webového rozhrania.

Nie všetky cookies zhromažďujú osobné údaje. Niektoré cookies iba umožňujú správnu funkciu webu.

Ich používanie môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení internetového prehliadača.

Upozorňujeme, že pri odmietnutí používania súborov cookies sa nevylučuje, že bude webové rozhranie plne funkčné.

 1. Aké a na aké účely cookies využívame?

Na našom webe využívame tzv. dočasné cookies, ktoré sa automaticky mažú po ukončení prehliadania nášho webu. Ďalej využívame trvalé cookies, ktoré zostanú vo Vašom zariadení, pokiaľ neexpirujú alebo ich nezmažete.

Ktoré cookies využívame:

 • Nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú navigáciu na našom webe a používanie ich základných funkcií. Tieto cookies Vás nijako neidentifikujú a nejedná sa o osobné údaje.
 • Výkonnostné cookies, ktoré slúžia na analýzu spôsobu využívania nášho webu (ako je počet návštev, čas strávený na webe ai). Údaje získané z týchto cookies sú anonymné.
 • Cookies tretích strán (funkčné a cielené reklamné cookies), ktoré sú priradené k inej doméne ako je naša doména, a to aj keď sa nachádzate na našom webe. Tieto cookies nám po udelení Vášho súhlasu umožňujú analyzovať náš web a zobrazovať nám reklamu na mieru pre Vás.
 1. Používané služby pracujúce s cookies

Na našom webe využívame službu Google Analytics a ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Facebook Pixel poskytovanou spoločnosťou Facebook Inc. a Sklik poskytovaný službou Seznam.cz, a.s. Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookies.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 3. 2024.

 

Lillian Vassago s.r.o.